Gminne Przedszkole
w Kobiórze

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu

 

Gminne Przedszkole w Kobiórze zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.gpkobior.szkolnastrona.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.gpkobior.szkolnastrona.pl

 

Data publikacji strony internetowej: 13.11.2009r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 01.09.2018r.

 

Strona internetowa jest zaprojektowana w sposób umożliwiający dostępność dla jak najszerszej grupy odbiorców (w tym dla osób z niepełnosprawnościami), niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • filmy nie posiadają audiodeskrypcji.

 

Zgodność ze standardami

Strona wykorzystuje następujące rozwiązania:

  • HTML5
  • WCAG 2.0 (AA)

 

Kompatybilność

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych takich jak np. Window-Eyes, JAWS czy NVDA.

Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury, jak i myszki.

 

Wygląd i nawigacja

W sekcji nagłówka znajdują się narzędzia pozwalające na dobranie dogodnego kontrastu oraz wielkości czcionki.

Aby szybko znaleźć najważniejsze treści, użytkownicy mogą skorzystać z głównego menu, mapy strony lub wbudowanej wyszukiwarki.

 

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

 

Oświadczenie sporządzono dnia 04.02.2020r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez jednostkę (podmiot publiczny).

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres poczty elektronicznej gpkobior@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 21 88 166. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji publicznej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dane teleadresowe siedziby Gminnego Przedszkola w Kobiórze

tel. 32 21 88 166

fax. 32 21 88 166

e-mail: gpkobior@wp.pl

ul. Rodzinna 1,

43-210 Kobiór

 

Dostępność architektoniczna

Budynek:

Gminne Przedszkole w Kobiórze, ul. Rodzinna 1, 43-210 Kobiór.

Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. W pobliżu budynku przedszkola znajduje się parking z wydzielonym miejscem dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Do budynku prowadzi 1 wejście główne. Drzwi wejściowe są otwierane ręcznie.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Budynek nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych:

  • aby dostać się na poziomy powyżej i poniżej parteru należy pokonać schody,
  • w budynku nie ma windy, ani podjazdów / platformy przyschodowej dla wózków inwalidzkich,
  • w budynku nie ma toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych,
  • w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
  • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
  • brak możliwości korzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 

.

NA GÓRĘ